Labels

SUPPORT JULIAN ASSANGE

Tuesday, September 25, 2012

Latvian - Transcript of I Know my Galactic Family is Here, Do You?


1
00:00:00,000 --> 00:00:15,040
I Know my Galactic Family is Here,
Do You?

Es zinu ka mana Galaktiskā Ģimene ir šeit,
bet vai tu zini?

2
00:00:15,720 --> 00:00:17,170
Hello. I'm Graham Dewyea,

Sveiki. Es esmu Graham Dewyea,

3
00:00:17,170 --> 00:00:18,400
founder of InLight Radio

Inlight Radio aizsācējs

4
00:00:18,400 --> 00:00:21,490
and host of the radio program
 Our Galactic Family.

un mūsu Galaktiskā  Ģimene
radio programmas vadītājs.

5
00:00:21,500 --> 00:00:23,570
As many of you know already,

Ka jau daudzi no jums zina,

6
00:00:23,570 --> 00:00:25,450
we are not alone in the universe.

mēs neesam vieni visumā.

7
00:00:25,450 --> 00:00:28,130
I know my galactic family is here

Es zinu ka mana Galaktiskā ģimene ir šeit

8
00:00:28,130 --> 00:00:30,050
in our skies
as I speak to you now,

mūsu debesīs
kamēr es ar jums runāju

9
00:00:30,050 --> 00:00:31,470
as do my colleagues,

ka arī mani kolēģi,

10
00:00:31,470 --> 00:00:33,610
who will be sharing
their stories with you shortly.

kuri dalīsies
savos stāstos tulīt

11
00:00:33,610 --> 00:00:37,310
In fact, we are all part of
the same galactic family

patiešam mes visi esam
daļa no vienas galktiskas ģimenes

12
00:00:37,310 --> 00:00:40,670
- you, me, our families, friends,
 neighbors and colleagues,

tu, es, mūsu ģimenes, draugi,
kaimiņi un kolēģi

13
00:00:40,680 --> 00:00:44,090
and those who have been and
 continue to appear in our skies.

Tie kas ir bijuši un
turpina parādities musu debesīs

14
00:00:44,090 --> 00:00:46,350
Our star brothers and sisters

mūsu zvaigžņu brāļi un māsas

15
00:00:46,360 --> 00:00:48,930
have been with us
since the beginning of time,

Ir bijuši ar mums
no laika gala

16
00:00:48,930 --> 00:00:51,040
and they have been
visiting with us regularly,

un tie turpina
regulāri mūs apciemot

17
00:00:51,040 --> 00:00:52,310
every day.

katru dienu.

18
00:00:52,310 --> 00:00:54,070
We see them in our skies,

Mēs redzam tos mūsu debesīs,

19
00:00:54,070 --> 00:00:56,370
we hear stories of others
who have seen them,

Mes dzirdam dažādus stāstus no tiem
kuri tos redzējuši

20
00:00:56,370 --> 00:00:58,540
we have even
seen them ourselves.

mēs pat esam tos
redzējuši paši.

21
00:00:58,540 --> 00:00:59,990
You probably have too,

jūs iespējams arī

22
00:01:00,000 --> 00:01:02,130
some of you
without your even knowing it.

daži no jums
pat to nenojaušot.

23
00:01:02,130 --> 00:01:03,000
And if you haven't,

un ja jūs nēesiet

24
00:01:03,000 --> 00:01:06,790
then you're probably like the vast
majority of people across the world

tad jūs iespējams esiet ka vairākums
cilvēku apkārt zemes lodei

25
00:01:06,790 --> 00:01:09,650
you believe they're here
 and that we're not alone.

jūs ticiet ka tie ir šeit
un to ka nēesam vieni

26
00:01:09,650 --> 00:01:12,580
I know that many of them
 look just like you and me,

Es zinu ka daudzi no tiem
izksatās gluži kā tu un es

27
00:01:12,580 --> 00:01:15,500
and they come here to help us,
 and they come in peace.

Un tie ir nākuši šeit lai palīdzētu mums
un tie nāk ar mieru

28
00:01:15,500 --> 00:01:16,560
They care about the Earth.

Tie rūpējas par zemi
29
00:01:16,560 --> 00:01:18,390
They care about us, all beings.

Tiem rūpam mēs, visa radība

30
00:01:18,390 --> 00:01:19,850
How do I know this?

Kā es to zinu ?

31
00:01:19,850 --> 00:01:22,000
Because if they
 weren't here in peace,

Jo ja tie nebūtu šeit
mierīgos nolūkos

32
00:01:22,010 --> 00:01:24,840
they wouldn't have simply
been appearing in our skies

Tie vienkārši
neparādītos mūsu debesīs

33
00:01:24,840 --> 00:01:27,580
for so long and doing nothing
to harm us, would they?

tik ilgi un nedarītu neko
lai nodarītu mums pāri, vai ne ta?

34
00:01:27,580 --> 00:01:30,690
They are peaceful,
evolved spiritual beings

Tās ir miermīlīgas
garīgi atistītas būtnes

35
00:01:30,690 --> 00:01:33,450
and want to share their knowledge
and technologies

un vēlas dalīties savā pieredzē
un tehnoloģijā
36
00:01:33,450 --> 00:01:36,960
to help us heal our planet
 and help all beings thrive.

palīdzot mums sadziedēt pasauli
un palīdzot dzīvajām būtnēm augt.

37
00:01:36,960 --> 00:01:37,960
And we need the help.

Un mums vajag palīdzību.

38
00:01:37,960 --> 00:01:40,770
When I see them
in our skies and ask,

Kad es tos redzu debesīs
un jautāju

39
00:01:40,770 --> 00:01:43,130
"Why haven't our governments
and other world leaders

Kapēc mūsu valdība un
un citu valstu līderi

40
00:01:43,130 --> 00:01:44,730
simply admitted
 to their existence?

vienkārši neatzīst
to eksistenci?


41
00:01:44,730 --> 00:01:46,050
What do they have to hide?"

Kas tiem ir slēpjams?

42
00:01:46,060 --> 00:01:49,140
Well, they would lose their
power and control over us,

Luk tie var zaudēt savu
varu un kontroli pār mums

43
00:01:49,140 --> 00:01:52,210
and so would all our religions
 and religious leaders.

Kā arī mūsu reliģijas un
reliģiskie līderi

44
00:01:52,210 --> 00:01:55,070
They have not shared
 or told us the truth.

Tie nedalās
vai nestāsta mums patiesību
45
00:01:55,070 --> 00:01:56,240
Well, I say,

Tad nu es saku,

46
00:01:56,240 --> 00:01:58,480
I don't need to wait for
 my government or religion

Man nav jagaida uz manu
valdību vai reliģiju
47
00:01:58,480 --> 00:02:00,720
religion to announce
or disclose anything.

Kad tā paziņos
vai atklās kaut ko.

48
00:02:00,720 --> 00:02:03,430
Disclosure is about announcing
the presence

Atklāšana ir par mūsu zvaigžņu
brāļu un māsu
49
00:02:03,430 --> 00:02:05,160
of our star
brothers and sisters,
klātbūtnes
esamības paziņošanu
50
00:02:05,160 --> 00:02:07,990
and I am making my own
personal disclosure today,

Un es taisu šodien savu
personisko atklāšanu
51
00:02:07,990 --> 00:02:09,310
right here, right now.

tieši šeit un tagad

52
00:02:09,310 --> 00:02:12,250
I've seen the videos from people
 all over the world.

Esmu redzējis video no cilvēkiem
visapkārt pasaulei

53
00:02:12,250 --> 00:02:13,580
I've seen the photos.

Esmu redzējis fotogrāfijas

54
00:02:13,580 --> 00:02:16,800
I've even seen the starships,
lightships, spacecraft

Esmu redzējis zvaigžņu kuģus
Gaismas kuģus debesu kuģus

55
00:02:16,800 --> 00:02:18,060
whatever
 you choose to call them

Vienalga
kā jūs vēlaties tos saukt

56
00:02:18,060 --> 00:02:19,300
in the skies myself.

debesīs paša acīm.

57
00:02:19,310 --> 00:02:21,810
And I'm so excited
to meet them in person

esmu ļoti aizkustināts
tos satikt klātienē

58
00:02:21,810 --> 00:02:24,330
and join together with them
as we help this planet,

Un pievienoties tiem
palīdzēt šai zemei

59
00:02:24,330 --> 00:02:27,320
and ourselves,
 to have a better life and future.

un mums pašiem
gūt labāku dzīvi un nākotni.

60
00:02:27,320 --> 00:02:29,910
I know my
galactic family is here,

Es zinu mana
galaktiskā ģimene ir šeit

61
00:02:29,910 --> 00:02:32,140
and so do all the people
you're about to hear from.

Un kā arī visi cilvēki
kurus jūs tūlīt dzirdēsiet .

62
00:02:32,140 --> 00:02:34,670
So join us
as we announce to the world

Tad nu pievienojieties mums
atklāt pasaulei

63
00:02:34,680 --> 00:02:37,400
what is known as Disclosure
 of our galactic family.

Kas ir mūsu galaktiskās ģimenes
Atklāšana .

64
00:02:37,400 --> 00:02:44,060
I know my galactic family is here. Do you? -
Inna Lobanova-Heasley (Russian)

Es zinu ka mana Galaktiskā Ģimene ir šeit,bet vai tu zini? -
Inna Lobanova-Heasley (Krievija)
65
00:02:44,060 --> 00:02:49,140
I know my galactic family is here. Do you?
- Ian Lee (Cantonese)

Es zinu ka mana Galaktiskā Ģimene ir šeit,bet vai tu zini?
- Ian Lee (Cantonese)

66
00:02:49,150 --> 00:02:51,210
Hi. I'm Steve Beckow.

Sveiki. Es esmu Stivs Beckow.

67
00:02:51,210 --> 00:02:52,950
I'm a former member

Es esmu bijušais darbinieks

68
00:02:52,980 --> 00:02:55,770
of the Immigration and
Refugee Board of Canada.

Imigracijas un beglu padomē
Kanadā.


69
00:02:55,770 --> 00:02:59,330
I know that our
 galactic family is here,

Es zinu ka mūsu
galaktiskā ģimene ir šeit,

70
00:02:59,330 --> 00:03:03,290
and I know they're here to help us
 achieve a wonderful future.

un es zinu, ka viņi ir šeit, lai palīdzētu mums
sasniegt brīnišķīgu nākotni.
71
00:03:03,290 --> 00:03:06,460
They look like us,
they're human like us.
Tie ir ļoti  līdzīgi izskatā mums,
viņi ir cilvēkveidīgas būtnes līdzīgi kā mēs.

72
00:03:06,500 --> 00:03:09,690
In fact, they're the people -
 and yes, I did say 'people' –
Patiesībā, tie ir cilvēki –
un jā, es tomēr saku "cilvēki" -
73
00:03:09,690 --> 00:03:13,400
who seeded the Earth with
the human race in the first place.
kas iesēja  Zemi ar
 pirmajām cilvēku būtnēm.

74
00:03:13,400 --> 00:03:17,580
We're descended from human
populations of far-distant planets.
Mēs esam cēlušies no cilvēku
populācijas no tālām tālām planētām.

75
00:03:17,580 --> 00:03:20,080
They've been here
protecting us.
Tie ir bijuši šeit
Lai aizsargātu mūs.

76
00:03:20,080 --> 00:03:22,500
They've been visiting
the Earth for millennia.
Tie ir apmeklējuši šo
Zemi gadu tūkstošiem.

77
00:03:22,500 --> 00:03:25,620
But they prefer
 to remain in the background
Bet tie dod priekšroku
  palikt ēnā.

78
00:03:25,620 --> 00:03:28,370
so as not to interfere
with our free will.
 tā, lai netraucētu
mūsu brīvajai gribai.

79
00:03:28,370 --> 00:03:30,340
And now they're here
again to help us
Un tagad viņi ir šeit vēlreiz,
 lai palīdzētu mums

80
00:03:30,340 --> 00:03:32,780
achieve a global
shift in consciousness
panāktu globālu
apziņas izkustināšanu

81
00:03:32,810 --> 00:03:36,250
due on or before
 December 21, 2012.
Pirms vai pēc
  divdesmitpirmā decembra  2012.

82
00:03:36,250 --> 00:03:39,250
Many people say that
 we face the end of the world.
Daudzi cilvēki saka, ka
  mēs saskarsimies ar pasaules galu.

83
00:03:39,250 --> 00:03:41,510
No,
 the world is not going to end.
nē,
 pasaule nebeigsies.

84
00:03:41,510 --> 00:03:44,040
There isn't going to be an
Armageddon for this planet.
Tur nebūs
Armagedons uz šīs planētas.

85
00:03:44,040 --> 00:03:47,240
No predatory species
 is going to invade us.
Nebūs arī citas sugas
Iebrukums.

86
00:03:47,240 --> 00:03:49,230
If our star brothers and sisters
Ja mūsu zvaigzņu brāļi un māsas

87
00:03:49,260 --> 00:03:51,030
had wanted
to take over this planet,
gribētu
pārņemt šo planētu

88
00:03:51,040 --> 00:03:54,140
they could have done it long,
long ago.
viņi varēja to izdarīt ,
jau sen.

89
00:03:54,140 --> 00:03:56,830
Instead,
what we can expect from them,
Tā vietā,
ko mēs varam sagaidīt no viņiem,

90
00:03:56,830 --> 00:04:01,650
and with their assistance, is global
peace, worldwide prosperity,
 to palīdzību, kas ir tendētu uz globālu
mieru un pasaules labklājību,

91
00:04:01,660 --> 00:04:06,200
and human unity
 in a new age for humanity.
un cilvēces vienotību
  jaunā cilvēces laikmetā.

92
00:04:06,200 --> 00:04:08,810
I welcome such a planet.
Es atzinīgi vērtēju šādu planētu.

93
00:04:08,810 --> 00:04:12,590
I know our star brothers
and sisters are here,
Es zinu, mūsu zvaigzņu brāļi
un māsas ir šeit,

94
00:04:12,590 --> 00:04:16,860
and I know they're here to help us
achieve a wonderful future.
un es zinu, ka viņi ir šeit, lai palīdzētu mums
panāktu lielisku nākotni.

95
00:04:17,830 --> 00:04:22,020
I know my galactic family is here.
Do you? - Özge Simsek (Turkish)
Es zinu, mana galaktikā ģimene ir šeit.
Vai tu zini? - Ozge Simsek (Turcija)

96
00:04:22,020 --> 00:04:34,030
I know my galactic family is here.
Do you? - Edgar Alan (Filipino)
Es zinu, mana galaktikā ģimene ir šeit.
Vai tu zini? - Edgars Alans (Filipīnas)

97
00:04:34,030 --> 00:04:35,930
Hi. My name's Dave Schmidt.
Sveiki. Mans vārds ir Dave Schmidt.

98
00:04:35,940 --> 00:04:38,600
I'm a former senator
 in Washington state,
Es esmu bijušais senators
  Vašingtonā ,

99
00:04:38,610 --> 00:04:40,640
where I spent 20 years
 of my life in politics
kur es aizvadīju 20 gadus
  savas dzīves politikā

100
00:04:40,640 --> 00:04:43,830
with the last 12 years in
 the Washington Legislature.
in pēdējos 12 gadus
 Vašingtonas  likumdošanā.

101
00:04:43,830 --> 00:04:47,860
But prior to that I had spent 13
years of my life in church ministry.
Bet pirms tam tiku aizvadījis 13
gadus savas dzīves baznīcas ministrijā.

102
00:04:47,860 --> 00:04:49,770
I have a bachelor's
 degree in religion
Man ir bakalaura
  grāds reliģijā

103
00:04:49,770 --> 00:04:51,770
and a master's degree
 in Biblical studies.
un maģistra grāds
  Bībeles studijās.

104
00:04:51,780 --> 00:04:53,210
And with that background,
Un ar šīm zinībām

105
00:04:53,220 --> 00:04:55,940
I can obviously speak
to the issues of the influence
Es, protams, var runāt
par ietekmi šajos jautājumos

106
00:04:55,940 --> 00:04:58,940
that both religion and government
have in our lives.
ko gan reliģija un valdība
nes mūsu dzīvē.

107
00:04:58,940 --> 00:05:01,120
The question we want
to ask ourselves is, why?
Jautājums ko mēs vēlamies
uzdot sev,ir  kāpēc?

108
00:05:01,120 --> 00:05:03,700
Why have we not had
more information
Kāpēc mēs nav bijusi
vairāk informācijas

109
00:05:03,700 --> 00:05:07,520
from our religious and government
leaders regarding our galactic family?
no mūsu reliģijas un valdības
vadītājiem par mūsu galaktisko ģimeni?

110
00:05:07,520 --> 00:05:09,320
Why have we
been kept in the dark?
Kāpēc mēs tiekam
turēti tumsā?

111
00:05:09,330 --> 00:05:12,070
All across this planet
are people of influence
Viss uz šīs planētas
Ir cilvēki ar ietekmi

112
00:05:12,070 --> 00:05:13,400
who enjoy being in power.
kam patīk būt pie varas.

113
00:05:13,400 --> 00:05:15,540
They hold this power
and this control
Tiem pieder šīs pilnvaras
un šī kontrole

114
00:05:15,540 --> 00:05:18,750
over the billions of us in every
 single country across the world.
pār mums miljardiem ik
  vienā valstī visā pasaulē.

115
00:05:18,750 --> 00:05:21,080
So, the biggest
 influence in our lives
Tātad, lielākā
  ietekmēt mūsu dzīvē

116
00:05:21,080 --> 00:05:23,650
comes from those who
can influence our beliefs,
nāk no tiem, kas
var ietekmēt mūsu pārliecību,

117
00:05:23,650 --> 00:05:26,660
those who can influence our
perceptions of what is real.
Tiem, kas var ietekmēt mūsu
priekšstatus par to, kas ir īsts.

118
00:05:26,660 --> 00:05:29,710
And the greatest of those
comes from our government
Un lielākie no tiem
nāk no mūsu valdības

119
00:05:29,710 --> 00:05:31,070
and our religious leaders.
un mūsu reliģiskajiem līderiem.

120
00:05:31,070 --> 00:05:34,770
We put our trust in them
to guide our daily lives,
Mēs uzticamies tiem
vadīt mūsu ikdienas dzīvi,

121
00:05:34,780 --> 00:05:37,610
yet they attempt
 to keep us in fear
Vēl viņi cenšas
  lai saglabātu mūs bailēs
122
00:05:37,620 --> 00:05:39,240
and in ignorance and in the dark.
un neziņā un tumsā.
123
00:05:39,240 --> 00:05:42,690
The Disclosure of our galactic
family's presence
Atklāšana par mūsu galaktikās
ģimenes klātbūtni
124
00:05:42,690 --> 00:05:46,970
ends a period of secrecy
that goes back to at least 1947,
beidzot slepenības periodu
kas stiepjas atpakaļ vismaz līdz 1947,
125
00:05:46,970 --> 00:05:48,290
if not earlier.
ja ne agrāk.
126
00:05:48,290 --> 00:05:52,470
The practice of denying UFOs'
 or spaceships' presence
Prakse noliedzot “NLO "
  vai kosmosa kuģu klātbūtni
127
00:05:52,470 --> 00:05:56,650
has been a policy followed by most
 governments for various reasons.
Tā ir politika, kurai seko vairums
  valdības dažādu iemeslu dēļ.
128
00:05:56,650 --> 00:05:57,800
Some of them are laudable,
Dažas no tām ir apsveicamas,
129
00:05:57,800 --> 00:06:00,520
but the reality is,
most of them are not.
bet realitāte ir,
lielākā daļa no tām nav.
130
00:06:00,520 --> 00:06:05,380
Like you, I've been exposed
to the false belief systems
Tāpat kā jūs, es esmu bijis pakļauts
arī viltus ticības sistēmai
131
00:06:05,380 --> 00:06:07,430
that come from our church
 and government leaders.
kas nāk no mūsu draudzes
  un valdību vadītājiem.
132
00:06:07,430 --> 00:06:10,610
And it's their desire to keep
 us ignorant to what is real.
Un tās ir viņu vēlmes saglabāt
  mūs nekompetentus, kas ir īstā patiesība.
133
00:06:10,610 --> 00:06:14,240
And should it be exposed that
we're not alone in this universe
Un ja tā būtu pakļauta ka
mēs neesam vieni šajā Visumā
134
00:06:14,240 --> 00:06:17,020
and that our galactic
 family is very real
un ka mūsu galaktikā
  ģimene ir ļoti reāla

135
00:06:17,020 --> 00:06:18,440
and loving and caring beings,
un mīlošas un gādīgas būtnes,
136
00:06:18,440 --> 00:06:21,950
then all of our leaders would
 end up losing their power.
tad visi mūsu līderi
  galu galā zaudētu savu varu.
137
00:06:21,950 --> 00:06:24,780
They would be exposed
as criminals and liars,
Tie būtu pakļauti
kā noziedznieki un meļi,
138
00:06:24,780 --> 00:06:26,700
and they
would lose all credibility.
un viņi
zaudētu visu uzticamību.

139
00:06:26,700 --> 00:06:29,200
So it's been in their own
personal best interests
Tātad tas ir bijis viņu pašu
personīgajās interesēs
140
00:06:29,200 --> 00:06:30,430
to keep us in the dark.
lai saglabātu mūs tumsā.
141
00:06:30,430 --> 00:06:31,880
But,
you want to know what?
bet,
jūs vēlaties zināt, ko?
142
00:06:31,880 --> 00:06:33,860
All that is
 beginning to change.
Viss,tas
  sāk mainīties.
143
00:06:33,870 --> 00:06:36,630
Look at all the
people around the world
Paskatieties uz
cilvēkiem visā pasaulē
144
00:06:36,630 --> 00:06:38,510
that are
beginning to stand up
kas ir
sākuši protestēt
145
00:06:38,510 --> 00:06:40,490
and declare what
they know to be true.
un atzīt to, ko
viņi zina kā patiesību.
146
00:06:40,490 --> 00:06:43,680
Our galactic family
has just been waiting for us
Mūsu galaktikā ģimene
gaida mūs
147
00:06:43,680 --> 00:06:46,180
to stand up and
become our own leaders,
piecelties un
kļūt par mūsu pašu līderiem
148
00:06:46,180 --> 00:06:48,660
to wake up and say
what it is that we want,
mosties un teikt to
kas ir tas ko mēs vēlamies,
149
00:06:48,660 --> 00:06:51,610
to claim our sovereignty
 as a human race,
pieprasīt mūsu suverenitāti
  kā cilvēka rase,
150
00:06:51,610 --> 00:06:54,410
and to collectively
declare ourselves free
un kolektīvi
atzīt sevi par brīviem
151
00:06:54,410 --> 00:06:56,110
from the decades of deception.
no maldināšanas desmitgadēs.
152
00:06:56,110 --> 00:06:58,320
We'll no longer
be held in the dark.
Mēs vairs
Netiksim turēti tumsā.
153
00:06:58,320 --> 00:07:01,480
It's now time for us
to declare our freedom,
Ir pienācis laiks mums
deklarēt savu brīvību,
154
00:07:01,480 --> 00:07:03,290
to let everyone know
lai ikviens zinātu
155
00:07:03,290 --> 00:07:07,960
that we are no longer alone
in this great big, wonderful universe.
ka mēs vairs neesam vieni
Šajā lielajā, brīnišķīgajā Visumā.
156
00:07:07,960 --> 00:07:10,460
It's time for us
to stand up and say,
Ir pienācis laiks mums
piecelties un teikt,
157
00:07:10,460 --> 00:07:13,350
we know our
 galactic family is here.
Mēs zinām ka mūsu
  Galaktikā ģimene ir šeit.
158
00:07:13,350 --> 00:07:18,210
I know my galactic family is here.
 Do you? - Anita Camera (German)
Es zinu, mana galaktikā ģimene ir šeit.
  Vai tu zini? - Anita Kamera (Vācija)
159
00:07:18,210 --> 00:07:23,120
I know my galactic family is here.
Do you? - Amit Jain (Hindi)
Es zinu, mana galaktikā ģimene ir šeit.
Vai tu zini? - Amit Jain (Hindi)
160
00:07:23,120 --> 00:07:24,400
Greetings and blessings.
Apsveikumi un svētība.

161
00:07:24,400 --> 00:07:26,120
My name is Geoffrey West.
Mans vārds ir Džefrijs West.

162
00:07:26,120 --> 00:07:29,310
Global leaders have
demonstrated their choices now,
Pasaules līderi tagad ir
pierādījuši savu izvēli,
163
00:07:29,310 --> 00:07:32,100
that they are not interested
 in the health of our planet,
ka viņi nav ieinteresēti
  par mūsu planētas veselību,
164
00:07:32,100 --> 00:07:33,400
nor in humanity.
Arī ne cilvēces.
165
00:07:33,400 --> 00:07:35,890
In fact,
 it's the very opposite.
Patiesībā,
  Tas ir ļoti pretējs.
166
00:07:35,890 --> 00:07:38,640
However,
an opportunity for true peace,
Tomēr,
iespēja patiesam mieram,
167
00:07:38,640 --> 00:07:41,210
health and abundance
is upon us.
veselībai un pārpilnībai
ir atkarīga no mums.
168
00:07:41,210 --> 00:07:45,850
Peace flows from having a
conscious, loving relation
Miers plūst no esošas
, mīlošas saistības apziņā
169
00:07:45,850 --> 00:07:48,410
with all things
physical and non-physical,
ar visām lietām
fiziskām un nemateriālajām,

170
00:07:48,410 --> 00:07:50,380
visible and invisible,
redzamo un neredzamo,
171
00:07:50,380 --> 00:07:54,260
because scientifically,
energetically and spiritually,
jo zinātniski,
enerģiski un garīgi,
172
00:07:54,260 --> 00:07:55,830
we are all one.
mēs visi esam viens.
173
00:07:55,830 --> 00:07:58,440
The good galactic
 family members
Labie galaktiskās
  ģimenes locekļi
174
00:07:58,440 --> 00:08:01,300
could have removed leaders
 and militaries worldwide,
varēja noņemt līderus
  un militāristus visā pasaulē,
175
00:08:01,300 --> 00:08:02,500
but to do so
bet lai to darītu
176
00:08:02,500 --> 00:08:06,010
would have been in violation of
their laws and standards of conduct.
būtu licis tiem pārkāpt
to likumus un uzvedības standartus.
177
00:08:06,010 --> 00:08:09,920
The fact that they do not
impose their will upon others
Fakts, ka tie
neuzspiež savu gribu  citiem
178
00:08:09,920 --> 00:08:12,650
is one reason
why it has taken so long
 ir viens no iemesliem
kāpēc tas ir nācis tik ilgi

179
00:08:12,650 --> 00:08:14,160
for this
announcement to occur.
šim ziņojumam
 notik.
180
00:08:14,160 --> 00:08:16,680
However,
another reason
Tomēr,
cits iemesls
181
00:08:16,680 --> 00:08:20,240
is because humanity
has allowed its own enslavement
ir tāpēc, ka cilvēce
ļāva savu verdzību
182
00:08:20,240 --> 00:08:23,660
while also neglecting
our planet as a sentient,
 vienlaikus atstājot novārtā
Mūsu planētas kā jūtīgu,

183
00:08:23,660 --> 00:08:25,100
energetic,
living entity.
enerģisku,
dzīvu būtni.
184
00:08:25,100 --> 00:08:29,220
It is now the choice
of all people of the world
Tagad ir izvēle
 visiem pasaules iedzīvotājiem
185
00:08:29,220 --> 00:08:31,380
to determine
how we move forward
lai noteiktu
Kā mēs virzīsimies uz priekšu
186
00:08:31,380 --> 00:08:33,520
as a new galactic star nation,
kā jauna galaktika zvaigžņu tauta,
187
00:08:33,520 --> 00:08:38,290
opening the doors to our
forgotten and separated star families.
atverot durvis uz mūsu
aizmirstām un atdalītām zvaigžņu ģimenēm.
188
00:08:38,290 --> 00:08:39,650
Cosmic Vision News
Kosmosa vīzijas Ziņas
189
00:08:39,650 --> 00:08:43,560
is currently the only news
program making Disclosure official,
Pašlaik ir tikai viena ziņu
Programma padarīt atklāšanu oficiālu,
190
00:08:43,560 --> 00:08:45,850
bringing
 Disclosure-related news
Celt ar
  Izpaušanu saistītās ziņas
191
00:08:45,850 --> 00:08:47,300
to the people of the world.
cilvēkiem visā pasaulē.
192
00:08:47,300 --> 00:08:49,990
This will continue at least
Tas turpināsies vismaz
193
00:08:49,990 --> 00:08:53,550
until the mainstream
journalists begin serving humanity
līdz galvenie
žurnālisti sāks darboties cilvēces labā
194
00:08:53,550 --> 00:08:55,750
and our planet
with a more ethical
un mūsu planēta
ar vairāk ētikas
195
00:08:55,750 --> 00:08:57,120
and loving courage
un mīlošu drosmi
196
00:08:57,120 --> 00:08:59,890
that is being asked
of them at this time.
kas tiek lūgta
no viņiem šajā laikā.
197
00:08:59,890 --> 00:09:03,390
With joy, with
gratitude, and with love,
Ar prieku, ar
pateicību, un ar mīlestību,
198
00:09:03,390 --> 00:09:04,490
I say,
Es saku,
199
00:09:04,490 --> 00:09:05,830
I officially say,
Es oficiāli saku,
200
00:09:05,830 --> 00:09:07,820
welcome, to our galactic families,
laipni lūgti,  mūsu galaktikajā ģimenē,
201
00:09:07,820 --> 00:09:11,440
as together we serve
 humanity and our planet.
jo kopā mēs kalpojam
  cilvēcei un mūsu planētai.
202
00:09:11,480 --> 00:09:16,370
I know my galactic family is here.
Do you? - Jimena Yantorno (Spanish)
Es zinu, mana galaktikā ģimene ir šeit.
Vai tu zini? - Jimena Yantorno (Spānija)
203
00:09:16,370 --> 00:09:21,000
I know my galactic family is here.
Do you? - Armine Zargerian (Armenian)
Es zinu, mana galaktikā ģimene ir šeit.
Vai tu zini? - Armine Zargerian (Armēnija)
204
00:09:21,000 --> 00:09:22,140
Hi there.
Sveiki  tur.
205
00:09:22,140 --> 00:09:24,620
My name is Linda Dillon,
Mans vārds ir Linda Dillon,
206
00:09:24,620 --> 00:09:30,110
and I have known of the existence
of our galactic family for much of my life.
un man ir zināms ka pastāv
Mūsu galaktikā ģimene jau ļoti sen no savas dzīves
207
00:09:30,110 --> 00:09:31,300
I should know,
Es zinu,
208
00:09:31,300 --> 00:09:34,850
because I spend a great
deal of time on-board ship,
jo es pavadu
daudz laika uz kosmosa kuģa,
209
00:09:34,850 --> 00:09:36,600
or lightships as they call them.
vai gaismas kuģiem kā viņi tos  dēvē.
210
00:09:36,600 --> 00:09:38,170
I'm one of the lucky ones.
Es esmu viena no laimīgajiem .
211
00:09:38,170 --> 00:09:40,600
I know our galactic family.
Es zinu, mūsu galaktiko ģimeni.
212
00:09:40,600 --> 00:09:42,560
I know these beings to be kind,
Es zinu šīs būtnes ir laipnas,
213
00:09:42,560 --> 00:09:45,140
intelligent,
generous and peaceful.
inteliģentas,
dāsnas un mierīgas
214
00:09:45,140 --> 00:09:51,250
Most people are unaware
 of the incredible contributions
Lielākā daļa cilvēku neapzinās
  to neticamo ieguldījumu
215
00:09:51,250 --> 00:09:54,130
our star brothers and sisters
 have made to our planet.
Ko mūsu zvaigzņu brāļi un māsas
  ir veikuši mūsu planētas labā
216
00:09:54,130 --> 00:09:58,120
Huge technological advances,
tools and devices
Milzīgi tehnoloģiskie sasniegumi,
instrumenti un ierīces
217
00:09:58,120 --> 00:10:03,160
we are currently using have either
been gifted to us or back-engineered
ko mēs pašlaik izmantojam vai nu
bijuši uzdāvināti  mums vai arī pakaļdarināti.
218
00:10:03,160 --> 00:10:04,570
by our galactic family.
No mūsu galaktikās ģimenes.
219
00:10:04,580 --> 00:10:07,670
They have introduced
technologies that have contributed
Tie ir ieviesuši
tehnoloģijas, kas ir palīdzējušas
220
00:10:07,670 --> 00:10:10,160
to our well-being,
to the building of community,
 mūsu labklājībai,
un visai kopienai,
221
00:10:10,160 --> 00:10:12,150
and to the healing of Gaia.
un Giajas dziedināšanā.
222
00:10:12,150 --> 00:10:16,240
Examples of their gifts are
found in every area of society
Piemēri no to dāvanām ir
atrodami katrā  sabiedrības jomā
223
00:10:16,240 --> 00:10:19,630
the silicon chip for the computer;
 the internet,
silikona mikroshēmas  datoriem;
 internets,
224
00:10:19,630 --> 00:10:22,180
which is based on
the universal internet;
kas ir balstīts uz
universālu internetu;
225
00:10:22,180 --> 00:10:25,060
green building technology
for construction;
Green Building tehnoloģija
būvniecībai;
226
00:10:25,070 --> 00:10:30,340
fiber optics; Teflon; Kevlar
 - the list is lengthy.
šķiedru optikas, teflona, Kevlar
  - Saraksts ir garš
227
00:10:30,340 --> 00:10:32,330
And while we're at it,
Un, kamēr mēs pie tā esam,
228
00:10:32,330 --> 00:10:34,500
let's not forget
 free energy devices.
Neaizmirsīsim
  bezmaksas enerģijas iekārtas.
229
00:10:34,500 --> 00:10:37,960
They are here to help us
with our evolution
Tās ir šeit, lai palīdzētu mums
 mūsu attīstībā
230
00:10:37,960 --> 00:10:40,430
and to gift us the technologies
un lai dāvanātu mūs tehnoloģijas
231
00:10:40,430 --> 00:10:44,080
that they have had available
 to them in their evolution.
kas viņiem ir bijusi pieejama
  viņu attīstības posmā.
232
00:10:44,080 --> 00:10:47,360
Sometimes they
even protect ourselves.
dažreiz viņi
pat aizsargā sevi.
233
00:10:47,360 --> 00:10:48,230
More recently,
Vēl nesen,
234
00:10:48,240 --> 00:10:51,470
the friendly galactics
 have been assisting Gaia
draudzīgie galaktieši
  palīdzēja Gaijai
235
00:10:51,470 --> 00:10:54,330
in removing most
of the depleted uranium
likvidēt lielās
urāna noplūdes
236
00:10:54,330 --> 00:10:57,150
and other forms
of radioactivity from the air,
un citādos veidos atīrot
Radioaktivitātes no gaisa,
237
00:10:57,150 --> 00:10:59,850
mitigating the
effects of disasters
mazinot
katastrofas ietekmes
238
00:10:59,850 --> 00:11:01,940
like the Japanese
earthquake and tsunami.
piemēram japāņu
zemestrīci un cunami.
239
00:11:01,940 --> 00:11:05,290
There are loads of Youtube
videos on the subject,
Ir daudz video  Youtube lapā
 par tēmu,
240
00:11:05,290 --> 00:11:06,480
so just have a look.
Tad nu vienkārši veiciet ieskatu.
241
00:11:06,480 --> 00:11:09,380
They're also helping us
to clean up our polluted waters.
Viņi arī palīdz mums
lai attīrītu mūsu piesārņotos ūdeņus.
242
00:11:09,380 --> 00:11:13,460
Our galactic family are peaceful
Mūsu galaktikā ģimene ir miermīlīga
243
00:11:13,460 --> 00:11:16,090
and loving, helping
when permitted,
un mīloša, palīdzot
ja atļauts,
244
00:11:16,090 --> 00:11:18,290
never interfering
with our free will.
nekad neiejaucoties
pret mūsu brīvo gribu.
245
00:11:18,290 --> 00:11:21,290
That is why they have
never pushed Disclosure
Tas ir iemesls, kāpēc viņi
nekad neuzspiež atklāšanu
246
00:11:21,290 --> 00:11:25,370
but rather waited patiently
for our collective readiness
bet gaidīja pacietīgi
mūsu kolektīvo gatavību
247
00:11:25,370 --> 00:11:27,010
to accept that we are not alone.
Lai piekristu, ka mēs neesam vieni.
248
00:11:27,010 --> 00:11:32,570
Our star brothers and sisters
come in love and peace to assist us
Mūsu zvaigžņu brāļi un māsas
nāk mīlestībā un mierā, lai palīdzētu mums

249
00:11:32,570 --> 00:11:34,320
with planetary Ascension.
ar planētu Augšāmcelšanos.
250
00:11:34,330 --> 00:11:40,680
This is how I know that
 my galactic family is here now,
Tas ir, kā es zinu, ka
  mana galaktikā ģimene ir šeit, tagad,
251
00:11:40,690 --> 00:11:44,790
right now, and they
 are here to help us all.
tieši tagad, un viņi
  ir šeit, lai palīdzētu mums visiem.
252
00:11:44,790 --> 00:11:51,410
I know my galactic family is here.
Do you? - Claire Mastri (French)
Es zinu, mana galaktikā ģimene ir šeit.
Vai tu zini? - Klēra Mastri (Francija)
253
00:11:51,420 --> 00:11:57,380
I know my galactic family is here.
Do you? - Marco Missinato (Italian)
Es zinu, mana galaktikā ģimene ir šeit.
Vai tu zini? - Marko Missinato (Itālija)
254
00:11:57,410 --> 00:11:58,470
Hello.
Sveiki.
255
00:11:58,470 --> 00:11:59,830
My name is Sierra Neblina,
Mans vārds ir Sjerra Neblina,
256
00:11:59,830 --> 00:12:01,330
and I am a braided walk-in.
un es esmu abpusēja Ienācēja
257
00:12:01,330 --> 00:12:03,600
This means that
I assist here on the planet
Tas nozīmē, ka
Es palīdzu šeit uz planētas
258
00:12:03,600 --> 00:12:06,210
both as a human being
 and as a galactic being.
gan kā cilvēks
  un kā galaktika būtne.
259
00:12:06,210 --> 00:12:09,500
I initially came to this planet
 from a higher dimension
Es sākotnēji nācu uz šo planētu
  no augstākas dimensijas
260
00:12:09,500 --> 00:12:12,190
to help human beings through
 this critical time in history.
lai palīdzētu cilvēkiem, cauri
  šajā kritiskajā reizē vēsturē.
261
00:12:12,190 --> 00:12:15,760
Then, in 2007,
I suffered a massive stroke,
Tad, 2007.gadā,
Es cietu masveida insultu,
262
00:12:15,760 --> 00:12:18,080
of which I died,
and was taken aboard ship
no kura es nomiru,
un tiku pieņemta uz kosmosa kuģa klāja
263
00:12:18,080 --> 00:12:20,450
and given the opportunity
 to work with a galactic being
un man tika dota iespēja
  strādāt ar galaktikajām būtnēm
264
00:12:20,450 --> 00:12:23,130
to help heal my body and
 to help me with my mission.
palīdzēt dziedēt manu ķermeni un
 palīdzēt sev savā misijā.
265
00:12:23,130 --> 00:12:25,600
I've spent years
working on-board ship
Es esmu pavadījusi vairākus gadus
Strādājot uz kuģa
266
00:12:25,610 --> 00:12:27,630
with our galactic family
in hopes of bringing
ar mūsu galaktiko ģimeni
ar cerību celt

267
00:12:27,630 --> 00:12:29,990
this simple
yet profound message to you:
šo vienkāršo
vēl dziļu ziņu jums:
268
00:12:30,030 --> 00:12:31,930
Our galactic family is here
Mūsu galaktikā ģimene ir šeit
269
00:12:31,930 --> 00:12:34,470
and inviting us to join them
 on the galactic stage.
un aicinot mūs pievienoties viņiem
  uz galaktikās skatuves.
270
00:12:34,470 --> 00:12:37,820
We will continue to see an increase
of sightings around the world,
Mēs turpināsim redzēt  pieaugumu
Gaismas kuģu novērojumiem visā pasaulē,
271
00:12:37,820 --> 00:12:40,590
and that's their way to
prepare us for first contact.
un tas ir viņu veids, kā
sagatavot mūs pirmajam kontaktam.
272
00:12:40,590 --> 00:12:43,340
They're showing us
that we're here in peace
Viņi rāda mums
ka mēs esam šeit mierā
273
00:12:43,340 --> 00:12:46,170
by taking no other action but
 to make us aware of their presence.
veicot nekādas citas darbības, bet
  lai gan mums  liktu apzināties viņu klātbūtni.
274
00:12:46,170 --> 00:12:49,420
More and more people are
 seeing the beautiful aerial displays
Vairāk un vairāk cilvēku
  redz skaistās atmosfēras parādes
275
00:12:49,420 --> 00:12:50,630
that they're putting on.
ka viņi turpina.
276
00:12:50,630 --> 00:12:51,640
And it's to let us know,
Un tas ir ļaut mums zināt,
277
00:12:51,640 --> 00:12:54,140
hello, we're here,
and we'd love to meet you.
sveiki, mēs esam šeit,
un mēs ar prieku ar jums iepazītos.
278
00:12:54,140 --> 00:12:55,550
Once it's apparent to them
Kad tas būs skaidrs viņiem
279
00:12:55,550 --> 00:12:58,070
that we're looking to the skies
 and wanting to engage them,
ka mēs skatamies uz debesīm
  un vēlamies iesaistīt viņus,
280
00:12:58,080 --> 00:13:01,150
things will move forward as they
will not proceed until we are ready.
lietas ies uz priekšu jo tie
neturpinās līdz mēs nebūsim gatavi.
281
00:13:01,150 --> 00:13:02,520
But to do that,
Bet, lai to izdarītu,
282
00:13:02,520 --> 00:13:05,340
our culture has to rise
above fear-based society.
Mūsu kultūrai ir jāpieaug
virs bailēm sabiedrībā.
283
00:13:05,340 --> 00:13:08,730
We must move past all
the conditioned fear responses
Mums ir jāvirzās garām visiem
kas saistīts ar  bailes atbildēm
284
00:13:08,730 --> 00:13:11,930
and look towards a bright new
 future that's awaiting us all.
un jāskatās uz spilgtu jaunu
  nākotni, kas sagaida mūs visus.

285
00:13:11,930 --> 00:13:14,880
Very soon,
 a new financial system
Ļoti drīz,
 Jauna finanšu sistēma
286
00:13:14,890 --> 00:13:16,900
- which, as we speak,
 is being created -
kas, kā mēs runājam,
  tiek radīta -
287
00:13:16,900 --> 00:13:18,240
will be introduced.
tiks ieviesta.
288
00:13:18,240 --> 00:13:20,500
. It will give us all
prosperity, abundance,
Tas dos mums visiem
labklājību, pārpilnību,
289
00:13:20,500 --> 00:13:23,060
a life of ease,
freedom from poverty,
dzīves vieglumu,
brīvību no nabadzības,
290
00:13:23,060 --> 00:13:25,640
disease, hunger,
homelessness and more.
slimības, bada,
bezpajumtniekiem un vairāk.
291
00:13:25,640 --> 00:13:27,810
Governments and
 financial systems
valdības un
  finanšu sistēmas
292
00:13:27,810 --> 00:13:29,290
that have
become mired in corruption
kas ir
iestigušas korupcijā
293
00:13:29,290 --> 00:13:31,940
will be unable to stand
against the increase of consciousness
būs nespējīgas stāvēt
pret apziņas pieaugumu
294
00:13:31,940 --> 00:13:33,310
that will continue to rise
kas turpinās pieaugt
295
00:13:33,310 --> 00:13:35,130
in the last remaining
 months of this year.
 pēdējos atlikušajos
 Šī gada mēnešos.
296
00:13:35,130 --> 00:13:38,370
All traces of negativity,
 including corruption,
Visas negatīvisma  pēdas,
  ieskaitot korupciju,
297
00:13:38,370 --> 00:13:40,610
will eventually
 disappear from the planet.
galu galā
  pazudīs no planētas.

298
00:13:40,610 --> 00:13:43,340
To appreciate
what lies in store for us,
lai novērtētu
kas slēpjas priekš mums,
299
00:13:43,340 --> 00:13:45,640
many of our existing
beliefs will need to expand.
daudzi no mūsu esošajiem
uzskatiem ir jāpaplašinās.
300
00:13:45,640 --> 00:13:49,750
Together, we'll move
into an era in which all of us
Kopā mēs pārvietosimies
laikmetā, kurā mēs visi
301
00:13:49,750 --> 00:13:52,870
will regard ourselves equally
 as one people of the planet.
uzskatīsim sevi vienlīdzīgi
  kā viena tauta no planētas.

302
00:13:52,870 --> 00:13:55,260
We will move towards a future
Mēs virzāmies uz nākotni
303
00:13:55,260 --> 00:13:58,620
that's full of love, balance,
 and creative potential,
kas ir pilna ar mīlestību, līdzsvaru,
  un radošo potenciālu,
304
00:13:58,620 --> 00:14:00,900
that is unimaginably
 more fulfilling
kas ir neiedomājami
  vairāk nekā piepildāma
305
00:14:00,900 --> 00:14:02,970
than the one that
we're experiencing right now.
Nekā par to, ko
mēs piedzīvojam tagad.
306
00:14:02,970 --> 00:14:06,260
Disclosure is opening
 to the door of this new,
Izpaušana  atver šīs
   Durvis uz  jauno,
307
00:14:06,270 --> 00:14:07,270
wonderful future.
brīnišķīgo nākotni.
308
00:14:07,270 --> 00:14:09,170
The more people
that are aware of Disclosure,
Jo vairāk cilvēku
 ir informēti par atklāšanu,
309
00:14:09,170 --> 00:14:10,800
who realize its benefits,
kas apzinās savas priekšrocības,
310
00:14:10,800 --> 00:14:12,830
the smoother
the transition will be
gludāka
būs pāreja
311
00:14:12,830 --> 00:14:15,730
from a planetary society
 to a galactic society.
no Planetāras Sabiedrības
  līdz galaktikai sabiedrībai.
312
00:14:15,730 --> 00:14:17,940
And so, I can tell you
from my experience:
Un tā, es varu jums pateikt
no savas pieredzes:
313
00:14:17,940 --> 00:14:21,360
I know that my galactic
 family is here. Do you?
Es zinu, ka mana galaktikā
  ģimene ir šeit. Vai tu zini?
314
00:14:22,110 --> 00:14:26,740
I know my galactic family is here.
Do you? - Daisy Chu (Cantonese)
Es zinu, mana galaktikā ģimene ir šeit.
Vai tu zini? - Daisy Ču (Cantonese)
315
00:14:26,950 --> 00:14:32,250
I know my galactic family is here.
 Do you? - Mounir (Arabic)
Es zinu, mana galaktikā ģimene ir šeit.
  Vai tu zini? - Mounir (Arābija)
316
00:14:32,250 --> 00:14:34,450
And finally,
I'm Stephen Cook.
Un visbeidzot,
Es esmu Stephen Cook.
317
00:14:34,450 --> 00:14:37,290
I've known about the existence
 of our galactic family
Es esmu  zinājis par to, ka pastāv
  Mūsu galaktikā ģimeni
318
00:14:37,290 --> 00:14:38,750
ever since I was a little boy.
kopš es biju mazs zēns.
319
00:14:38,760 --> 00:14:40,720
I've seen dozens of spaceships
Es esmu redzējis desmitiem gaismas kuģu

320
00:14:40,720 --> 00:14:42,510
and lightships
traveling through the skies
un gaismas kuģiem
ceļojot pa debesīm
321
00:14:42,520 --> 00:14:43,450
throughout my life,
visu manu dzīvi,
322
00:14:43,450 --> 00:14:45,220
and I've even been
 lucky enough
un es esmu pat bijis
  pietiekami veiksmīgs
323
00:14:45,220 --> 00:14:47,510
to have two
very close-up encounters
Izbaudot divas
Ļoti tuvas-augšup tikšanās
324
00:14:47,510 --> 00:14:49,150
right here in Australia.
šeit Austrālijā.
325
00:14:49,160 --> 00:14:51,640
And in fact, just prior
 to recording this video,
Un patiesībā, tieši pirms
  Šī  video ierakstīšanas,
326
00:14:51,640 --> 00:14:54,030
I was out in my back yard
 here in Sydney,
Es biju ārā savā pagalmā
  šeit Sidnejā,
327
00:14:54,030 --> 00:14:55,780
and I saw the most beautiful
un es redzēju skaistus
328
00:14:55,780 --> 00:14:58,390
white light starship
right above my home.
baltas gaismas Gaismas kuģus
tieši virs manas mājas.
329
00:14:58,390 --> 00:15:00,360
And I realized then and there,
Un es sapratu, tad un tur,
330
00:15:00,360 --> 00:15:02,750
I know my
galactic family is here.
Es zinu, ka mana
Galaktikā ģimene ir šeit.
331
00:15:03,680 --> 00:15:05,130
I know they're here,
Es zinu, viņi ir šeit,
332
00:15:05,130 --> 00:15:07,610
and I know that
they come in love and in peace.
un es zinu, ka
viņi nāk mīlestībā un mierā.
333
00:15:07,610 --> 00:15:09,780
And I want them
to be able to join with us,
Un es gribu viņus
lai tie varētu mums pievienoties,
334
00:15:09,780 --> 00:15:12,200
with you and me,
our friends, our family,
ar tevi un mani,
mūsu draugiem, mūsu ģimenēm,
335
00:15:12,200 --> 00:15:13,270
our neighbors,
mūsu kaimiņiem,
336
00:15:13,270 --> 00:15:17,050
and work together to build
 a world of calm and peace,
un strādāt kopā, lai veidotu
 pasaulē rāmumu  un miers,
337
00:15:17,050 --> 00:15:18,920
a place we all deserve.
vietu, kuru mēs visi esam pelnījuši.
338
00:15:18,930 --> 00:15:20,370
For most of my life,
Par lielāko daļu savas dzīves,
339
00:15:20,370 --> 00:15:21,760
I've worked in the media.
Es esmu strādājis medijos.
340
00:15:21,760 --> 00:15:22,830
I was a journalist,
Es biju žurnālists,
341
00:15:22,830 --> 00:15:24,850
and I was also the
public relations manager
un es arī biju
sabiedrisko attiecību vadītājs
342
00:15:24,850 --> 00:15:27,850
and also media advisor
for the Sydney Olympic Games.
un arī mediju konsultants
Sidnejas olimpisko spēļu laikā.
343
00:15:27,850 --> 00:15:31,340
And through that
I know how the media works.
Un caur to
Es zinu, kā mediji darbojas.
344
00:15:31,340 --> 00:15:34,910
I know how highly controlled
the mainstream media is.
Es zinu, cik ļoti kontrolēti
populārākie mēdiji ir.
345
00:15:34,910 --> 00:15:36,220
And, sadly,
Un, diemžēl,
346
00:15:36,220 --> 00:15:38,150
it's through these
 same blinkered media,
tas ir cauri šiem
  pašiem viltotiem medijiem,
347
00:15:38,160 --> 00:15:39,620
these highly
controlled media,
Šie ļoti
Kontrolētie plašsaziņas līdzekļi,
348
00:15:39,620 --> 00:15:41,110
a media that you and I
mediji ko tu un es
349
00:15:41,110 --> 00:15:43,220
have been asked to
trust throughout our lives,
esam tikuši lūgti
uzticēties visu savu dzīvi,
350
00:15:43,220 --> 00:15:47,040
that we have to learn about
the existence of our galactic family.
ka mums ir jāmācās ,lai uzzinātu par
mūsu galaktikās ģimenes pastāvēšanu.
351
00:15:47,050 --> 00:15:49,410
But they haven't been
 telling us the truth.
Bet tie nav
  stāstījuši mums patiesību.
352
00:15:49,410 --> 00:15:51,670
They've been telling us
that they're aliens,
Tie ir stāstījuši mums
ka viņi citplanētieši,
353
00:15:51,670 --> 00:15:53,500
that they've come to invade us.
ka viņi nāk, lai iekarotu mūs.
354
00:15:53,500 --> 00:15:56,380
You know, TV, newspapers, radio
Jūs zināt, TV, avīzes, radio
355
00:15:56,380 --> 00:15:57,860
- they've all said the same thing,
- Viņi visi saka vienu un  to pašu,
356
00:15:57,870 --> 00:16:00,440
and they even make fun
of people like you and I
un viņi pat izsmej
cilvēkus kā tevi un mani
357
00:16:00,440 --> 00:16:02,940
who know
our galactic family is here.
kas zina ka
Mūsu galaktikā ģimene ir šeit.
358
00:16:02,940 --> 00:16:04,160
Think of all those
Padomājiet par visiem šiem
359
00:16:04,160 --> 00:16:05,170
- gosh! -
Ak Dievs
360
00:16:05,170 --> 00:16:06,480
those alien invasion films,
šiecitplanētiešu invāziju filmas,
361
00:16:06,480 --> 00:16:08,420
the ones
that have tried to scare us
tie
kas ir mēģinājuši nobiedēt  mūs
362
00:16:08,420 --> 00:16:09,450
with their plot lines
ar to viltus līnijām
363
00:16:09,450 --> 00:16:10,970
that they're all coming to get us!
ka viņi visi nāk, lai iegūtu mūs!

364
00:16:10,970 --> 00:16:12,410
Well, let me tell you now,
Nu, ļaujiet man pateikt jums tagad,
365
00:16:12,410 --> 00:16:13,990
if they were coming to get us,
ja tie nāk, lai iegūtu mūs,
366
00:16:14,000 --> 00:16:15,460
I wouldn't still be here,
Es vairs nebūs šeit,
367
00:16:15,460 --> 00:16:16,970
you wouldn't still be here.
Jūs vairs nebūtu šeit.
368
00:16:16,970 --> 00:16:18,930
In fact, none of us
 would still be here!
Patiesībā neviens no mums
  joprojām nebūtu šeit!
369
00:16:18,930 --> 00:16:21,030
We own our own media!
Mums pieder mūsu pašu mediji!
370
00:16:21,030 --> 00:16:25,220
We have YouTube and
 Facebook and Twitter and Vimeo
Mums ir YouTube un
  Facebook un Twitter un Vimeo
371
00:16:25,220 --> 00:16:26,300
and Pinterest,
un Pinterest,
372
00:16:26,300 --> 00:16:28,770
and a whole range of
 other social media outlets
un vesela virkne
  citi sociālie mediji
373
00:16:28,770 --> 00:16:32,990
that we can now use to get
 that truth out to our friends,
ko mēs tagad varam izmantot, lai sniegtu
  šo  patiesību mūsu draugiem,

374
00:16:32,990 --> 00:16:35,930
our family, our neighbors,
 our work colleagues
mūsu ģimenei, mūsu kaimiņiem,
  mūsu darba kolēģiem
375
00:16:35,930 --> 00:16:37,860
And it's through
our social media
Un tas ir cauri
mūsu sociālajiem medijiem
376
00:16:37,860 --> 00:16:39,800
that we can now
 share the news
kur mēs varam tagad
  dalīties jaunumos
377
00:16:39,800 --> 00:16:41,800
that our galactic family is here.
ka mūsu galaktikā ģimene ir šeit.
378
00:16:41,800 --> 00:16:43,480
And so, today,
Un tā, šodien,
379
00:16:43,490 --> 00:16:46,470
we all ask you
to join us at InLight Radio
Mēs visi lūdzam jūs
pievienoties mums InLight Radio
380
00:16:46,470 --> 00:16:49,540
to make your own,
personal Disclosure -
lai veiktu savu,
personisko atklāšanu -
381
00:16:49,540 --> 00:16:51,870
and by that I mean
 to tell your friends,
un ar to es domāju
  pastāstīt saviem draugiem,
382
00:16:51,870 --> 00:16:54,790
your family, your neighbors,
 your work colleagues
jūsu ģimenei, kaimiņiem,
  jūsu darba kolēģiem
383
00:16:54,790 --> 00:16:57,720
that you know
 our galactic family is here.
ka jūs zināt
  Mūsu galaktikā ģimene ir šeit.
384
00:16:57,730 --> 00:16:59,830
And that's why
we've made this video.
Un tas ir iemesls, kāpēc
Mēs esam padarījuši šo video.
385
00:16:59,830 --> 00:17:00,700
It's free.
Tā ir bezmaksas.
386
00:17:00,700 --> 00:17:02,220
It's here for you to share.
Tas ir šeit, lai jūs varētu dalīties.
387
00:17:02,230 --> 00:17:06,220
So grab it and take it and
send it out to all your friends,
Tātad ķeriet  to un ņemiet to, un
nosūtat to visiem saviem draugiem,

388
00:17:06,220 --> 00:17:08,840
via email,
on your Facebook page.
pa e-pastu,
savā Facebook lapā.
389
00:17:08,850 --> 00:17:11,360
Put it on Twitter.
Put it on your website.
Ievietojiet to Twitterī.
Ievietojiet to jūsu mājas lapās.

390
00:17:11,370 --> 00:17:13,200
Send it out to the world!
Nosūtiet to pasaulē
391
00:17:13,200 --> 00:17:17,160
And as you do,
I ask you to ask all of them,
Un kad jūs to darat,
Es lūdzu jūs pajautāt viņiem visiem
392
00:17:17,160 --> 00:17:18,500
as I ask you now -
Kā es tagad jautāju jums -

393
00:17:18,500 --> 00:17:20,720
I know, we know,
Es zinu, mēs zinām

394
00:17:20,720 --> 00:17:22,830
our galactic family is here.
Mūsu galaktikā ģimene ir šeit.
395
00:17:22,830 --> 00:17:23,900
Do you?
Vai Jūs zināt?
396
00:17:32,470 --> 00:17:33,970
Written by Steve Beckow
and Stephen Cook
Sarakstījis Steve Beckow
un Stephen Cook
397
00:17:33,970 --> 00:17:36,070
Directed and Edited by
Graham Dewyea
Režisors un Rediģēja
Graham Dewyea
398
00:17:36,070 --> 00:17:39,390
Produced by
InLight Radio
Sagatavojis
InLight radio
399
00:17:39,390 --> 00:17:41,790
Graphics
Anthony Morrison
grafika
Anthony Morrison
400
00:17:41,790 --> 00:17:43,630
Music
Marco Missinato
marcomissinato.com
mūzika
Marco Missinato
marcomissinato.com
401
00:17:43,630 --> 00:17:46,860
Special Thanks To
Allen Atkinson
Īpašs paldies
Allen Atkinson
402
00:17:46,860 --> 00:17:49,180
Andrew Eardley
Andrew Eardley

403
00:17:49,180 --> 00:17:51,580
Alice Cull
Alice Cull

404
00:17:51,580 --> 00:17:54,090
Anthony Morrison
Anthony Morrison

405
00:17:54,100 --> 00:17:56,490
sage
dziļdomīgs

406
00:17:56,490 --> 00:17:59,020
Family of Light Translator Group
. ...


Post a Comment

assangeAt midday on Friday 5 February, 2016 Julian Assange, John Jones QC, Melinda Taylor, Jennifer Robinson and Baltasar Garzon will be speaking at a press conference at the Frontline Club on the decision made by the UN Working Group on Arbitrary Detention on the Assange case.

xmas

the way we live

MAN


THE ENTIRE 14:02' INTERVIEW IS AVAILABLE AT

RCinfo@exopoliticsportugal.com

BJ 2 FEV


http://benjaminfulfordtranslations.blogspot.pt/


UPDATES ON THURSDAY MORNINGS

AT 08:00h UTC


By choosing to educate ourselves and to spread the word, we can and will build a brighter future.

bj


Report 26:01:2015

BRAZILIAN

CHINESE

CROATIAN

CZECK

ENGLISH

FRENCH

GREEK

GERMAN

ITALIAN

JAPANESE

PORTUGUESE

SPANISH

UPDATES ON THURSDAY MORNINGS

AT 08:00 H GMT


BENJAMIN FULFORD -- jan 19

UPDATES ON THURSDAY MORNINGS

AT 08:00 H GMT

PressTV News Videos